HMS

Alle bedrifter er pålagt å følge arbeidsmiljøloven. Samtidig kan det være tidkrevende og vanskelig å oppfylle lovens krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll. Det handler i stor grad om å lage gode rutiner og sikre at hele organisasjonen lærer av hendelser ved å sette alt i system – og gjøre det tilgjengelig for alle.

Utarbeid en HMS-håndbok
En HMS-håndbok er et godt verktøy for å strukturere HMS-arbeidet i virksomheten. Ulike bransjer har forskjellige utfordringer, men en god håndbok kan og bør inneholde følgende hovedpunkter:
• En beskrivelse av HMS-mål, HMS-kalender, HMS-organisasjon og HMS-standard
• Instrukser for alle prosesser som virksomheten må ha beskrevet, for eksempel renhold, alarmrutiner, kasseoppgjør eller liknende
• Tiltakskort for ulike hendelser
• Varslingslister
• Ettervern
• Avvikssystem
• HMS-revisjoner og vernerunder
• Kartotek over farlige stoffer
• Produktkontroll
• Lover og forskrifter

Velg en profesjonell leverandør
Din personalsjef har lang erfaring med HMS-arbeid, blant annet gjennom utviklingen, oppfølgingen og oppdateringen av HMS-systemet for Christiania GlasMagasin AS. I tillegg til egen kompetanse, samarbeider Din personalsjef med en anerkjent leverandør av HMS-tjenester for å sikre kontinuerlig oppdatering på området. Vi formidler gjerne kontakt, dersom det er ønskelig.

Comments are closed.